Podmienky použitia webu

Právny vzťah a všeobecné upozornenia

1.1 Účinnosť. Tieto podmienky používania webovej stránky sú účinné od 01.04.2022.

1.2 Webová stránka. Na účely tohto dokumentu sa našou webovou stránkou rozumie súbor všetkých webových stránok, ktoré tvoria našu webovú stránku prevádzkovanú na adrese http://revgear.sk, a všetky podstránky.

1.3 Služba. Službou sa na účely tohto dokumentu rozumie služba informačnej spoločnosti, ktorú využívate prostredníctvom našich webových stránok a ktorú poskytuje spoločnosť ROK corp s.r.o., so sídlom Lipůvka č. 350, 679 22 Lipůvka, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO 14235251, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 127314, DIČ CZ14235251 (na účely tohto dokumentu ďalej len "my" alebo zodpovedajúce pojmy). Používaním služby vzniká právny vzťah medzi nami a príjemcom služby (na účely tohto dokumentu označovaný ako "vy" alebo zodpovedajúcimi pojmami).

1.4 Webový obsah. Na účely tohto dokumentu sa pod webovým obsahom, ktorý vám poskytujeme v rámci služby, rozumejú všetky údaje, ktoré od nás dostanete na základe vašej žiadosti prostredníctvom webového prehliadača, najmä text, obrázky, ale aj zdrojový kód stránok.

1.5 Rozsah služby. Pri poskytovaní tejto služby nie je zaručený minimálny rozsah. Služba môže byť dočasne alebo trvalo nedostupná, úplne alebo čiastočne. Jeho používateľské rozhranie, vzhľad alebo funkcie sa môžu zmeniť alebo odstrániť podľa nášho jednostranného uváženia, ktoré nepodlieha potrebe predchádzajúceho oznámenia.

1.6 Stanovenie cien služieb. Službu poskytujeme bezplatne. Platíte za hardvér, softvér a pripojenie k službe.

1.7 Výhrada zmeny podmienok. Tieto Podmienky používania webovej lokality sa môžu meniť a môžu byť z času na čas aktualizované. Je vašou povinnosťou oboznámiť sa s aktuálnou verziou webového obsahu pred jeho použitím.

1.8 Všeobecné obmedzenia. Je zakázané používať akékoľvek prostriedky na porušenie alebo obchádzanie bezpečnostných opatrení spojených s touto službou alebo našimi inými službami, súvisiacimi a inými internetovými službami a stránkami alebo počítačovými sieťami.

1.9 Odmietnutie zodpovednosti. V rozsahu povolenom platnými zákonmi súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední za žiadne škody, ktoré vám môžu vzniknúť v súvislosti s touto službou, a tiež súhlasíte s obmedzením výšky takýchto škôd na 0 GBP.

Autorské práva

2.1 Vylúčenie licencie. Ak je webový obsah ako celok alebo jeho časť chránený autorským právom, a ak nie je pri konkrétnej zložke webového obsahu uvedené inak, neudeľujeme vám licenciu na webový obsah a bez nášho výslovného súhlasu nesmiete webový obsah používať mimo zákonných obmedzení a výnimiek. 

2.2 Databázové práva. Nie ste oprávnení ťažiť ani inak používať naše databázy bez nášho výslovného súhlasu. Okrem toho sa zaväzujete, že sa zdržíte podobného správania vo vzťahu k takým našim databázam, ktoré nepožívajú ochranu podľa zákona o autorských právach.

2.3 Odkazy. Ak odkazujete na webovú lokalitu, beriete na vedomie, že nesmiete poskytnúť tretím stranám odkaz, ktorý obchádza naše zabezpečenie alebo prostriedky kontroly šírenia obsahu, ako sú napríklad odkazy dostupné len prihláseným používateľom. Okrem toho si vo všetkých prípadoch vyhradzujeme právo zmeniť štruktúru a obsah webovej stránky alebo zaviesť nové či upraviť existujúce prostriedky kontroly obsahu, čo môže mať za následok nefunkčnosť obsahu, ktorý ste predtým získali. Beriete na vedomie, že v takomto prípade nemáte nárok na náhradu škody.

Používateľské konto

3.1 Definícia. Používateľský účet znamená záznam v našej databáze a údaje s ním spojené; je identifikovaný prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa používajú na overenie. Osobné údaje môžu byť spojené s používateľským účtom, a ak používateľský účet predstavuje právnickú osobu, tieto osobné údaje identifikujú fyzickú osobu konajúcu v jej mene.

3.2 Používanie používateľského účtu. Niektoré časti služby môžu byť viazané na prístup k používateľskému kontu. V takom prípade je potrebné zaregistrovať sa na používateľské konto, ktoré podlieha podmienkam registrácie uvedeným nižšie. 

3.3 Podmienky registrácie používateľského účtu. Registráciou súhlasíte s týmito podmienkami:

3.3.1. Registráciu vykonáme na základe vašej žiadosti podanej prostredníctvom webového formulára umiestneného na webovom sídle za predpokladu, že ste poskytli všetky požadované informácie a súhlasíte s týmito podmienkami registrácie.

3.3.2.

3.3.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu.

3.3.4. Používateľské konto sa okrem iného používa na komunikáciu a jednanie s nami. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste k svojmu používateľskému kontu mali prístup len vy alebo vami poverená osoba. Konanie takejto osoby v rámci používateľského účtu sa považuje za konanie zástupcu.

3.3.5 V rámci údržby systému môžeme zrušiť neaktívne používateľské účty a zrušiť alebo zlúčiť duplicitné používateľské účty.

3.3.6 V prípade porušenia vašich povinností vyplývajúcich z tohto dokumentu máme právo ukončiť alebo obmedziť poskytovanie služby pre vás, napríklad zablokovaním vášho používateľského účtu, jeho vymazaním alebo zabránením prístupu na webovú stránku.