Obchodné podmienky

Zhrnutie obchodných podmienok

Online obchod na adrese http://revgear.sk prevádzkuje spoločnosť ROK corp s.r.o., so sídlom Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka, IČO 14235251, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 127314, DIČ CZ14235251. Kontaktovať nás môžete e-mailom alebo telefonicky.

Po odoslaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu je zmluva uzavretá. Zmluva je uzavretá aj vtedy, ak objednávku ponúkaného tovaru odošlete e-mailom na našu e-mailovú adresu. Prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme e-mailom.

Platba musí byť vykonaná do 3 dní od uzavretia zmluvy alebo neskôr v závislosti od zvoleného spôsobu platby.

Ako spotrebiteľ môžete od zmluvy odstúpiť kedykoľvek do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V úplných podmienkach nájdete informácie o tom, od ktorých zmlúv nemôžete odstúpiť. My môžeme od uzavretej zmluvy odstúpiť kedykoľvek do okamihu, keď od nás prevezmete tovar. Po odstúpení od zmluvy nám tovar vrátane prípadných darčekov a bonusov, ktoré sme vám poskytli, vrátite na vlastné náklady do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Peniaze vám vrátime do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že ste nám tovar zaslali.

Ak si v našom internetovom obchode objednáte hmotný tovar, uzatvorí sa kúpna zmluva.

Vlastníkom tovaru sa stávate po jeho prevzatí, nie však skôr, ako zaplatíte celkovú cenu v plnej výške. Ak vám bol ako spotrebiteľovi doručený poškodený tovar, bezodkladne nás o tom informujte. Ak zistíte poškodenie pri preberaní tovaru, informujte o poškodení aj dopravcu. Ak je poškodený tovar doručený vám ako podnikateľovi, mali by ste to riešiť s dopravcom.
Ak ste spotrebiteľ, máte právo na reklamáciu vád tovaru do 2 rokov od prevzatia tovaru. Ako podnikateľ môžete reklamovať vady, ktoré mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na vás, do 6 mesiacov alebo v prípade skrytej vady do 2 rokov od prevzatia tovaru. Presný postup reklamácie tovaru a informácie o tom, čo môžete v prípade reklamácie požadovať, nájdete v podmienkach nižšie.

Všeobecné ustanovenia

1.1.  Rozsah pôsobnosti zmluvných podmienok. Tieto obchodné podmienky upravujú uzatváranie zmlúv medzi nami ako obchodníkom a vami ako zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv. Obchodné podmienky obsahujú aj povinné informácie. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v samostatnom dokumente na našej webovej stránke. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

1.2.  Použité pojmy. V našich podmienkach používame nasledujúce skratky:

1.2.1.  My, teda obchodník, t.j. spoločnosť ROK corp s.r.o., so sídlom Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka, IČO 14235251, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 127314, DIČ CZ14235251.

1.2.2.  Vy, čo znamená zákazník, t. j. iná zmluvná strana než my, ktorou môže byť jedna z nasledujúcich osôb:

1.2.2.1.  Spotrebiteľ, ktorý je osobou, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania,

1.2.2.2.  Podnikateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.2.3.  Internetový obchod, t. j. naše webové rozhranie na adrese http://revgear.sk, kde si môžete prezrieť našu ponuku a objednať tovar z nášho sortimentu.

1.2.4.  E-mail, t. j. elektronická pošta, prostredníctvom ktorej nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese dostupnej na webovej adrese nášho internetového obchodu.

1.2.5.  Telefónne číslo, na ktorom nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle dostupnom na webovej adrese nášho internetového obchodu.

1.2.6.  Zmluvy, ktoré sú kúpnymi zmluvami.

1.3.  Vzťah zmluvných podmienok k zmluve. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok.

1.4.  Vzťah zmluvy a zmluvných podmienok k zákonu. Práva a povinnosti neupravené obchodnými podmienkami alebo zmluvou sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, najmä smernicou 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov a smernicou 2000/31/ES o elektronickom obchode. V prípade rozporu medzi obchodnými podmienkami alebo zmluvou a právnym predpisom, ak nejde o vec, od ktorej sa možno odchýliť dohodou, má prednosť právny predpis.

1.5.  Oddeliteľnosť ustanovení zmluvných podmienok a zmluvných dojednaní. Ak sa niektoré ustanovenie zmluvných podmienok alebo zmluvných dojednaní stane neplatným, neúčinným alebo sa k nemu nebude prihliadať, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvných podmienok a zmluvných dojednaní tým nie je dotknutá.

1.6.  Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne vzťahy medzi nami a vami sa riadia českým právom s medzinárodným prvkom a na riešenie prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa neuplatňuje.

1.7.  Spôsoby riešenia sťažností. Akékoľvek sťažnosti a spory medzi vami a nami môžete riešiť

1.7.1.  mimosúdne konanie v konaní vedenom Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz),

1.7.2.  e-mailom na našu e-mailovú adresu,

1.7.3.  osobne na ktoromkoľvek z našich pracovísk,

1.7.4.  zavolaním na naše telefónne číslo.

1.8.  Dozorné orgány. Naša činnosť podlieha kontrole a dohľadu štátnych orgánov Českej republiky, na ktoré sa môžeme obracať so sťažnosťami v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich pôsobnosť a právomoci. Orgánmi štátneho dozoru sú najmä:

1.8.1.  Česká obchodná inšpekcia,

1.8.2.  obchodné úrady,

1.8.3.  Úrad na ochranu údajov,

1.8.4.  Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia,

1.8.5.  regionálne zdravotné stanice.

Objednávanie tovaru a uzatváranie zmlúv

2.1.  Objednávanie tovaru. Tovar v našom internetovom obchode si môžete objednať prijatím ponuky na uzavretie zmluvy, ktorou je zobrazenie tovaru v internetovom obchode, a to:

2.1.1.  online obchod,

2.1.2.  e-mail.

Prijatie našej ponuky so zmenou alebo odchýlkou nie je možné a považuje sa za protinávrh z vašej strany.

2.2.  Objednávanie tovaru cez internet. Objednávanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa uskutočňuje výberom ponúkaného tovaru v požadovanom množstve, kvalite a dizajne, vložením tovaru do virtuálneho košíka, vyplnením požadovaných údajov, výberom spôsobu doručenia a platby a odoslaním objednávky pomocou tlačidla "Potvrdiť nákup", čím sa uzavrie zmluva. Pred odoslaním objednávky budete mať možnosť skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané údaje.

2.3.  Objednávanie tovaru prostredníctvom e-mailu. Ak chcete objednať tovar e-mailom, pošlite na našu e-mailovú adresu e-mailovú správu, ktorej obsah musí byť:

2.3.1.  vybraný tovar v požadovanom množstve, kvalite a prevedení,

2.3.2.  zvolený spôsob doručenia a platby,

2.3.3.  vaše identifikační údaje:

2.3.3.1.  meno a priezvisko a prípadne názov právnickej osoby,

2.3.3.2.  bydlisko alebo sídlo,

2.3.3.3.  adresa na doručenie tovaru,

2.3.3.4.  telefónne číslo,

2.3.3.5.  identifikačné číslo, ak nie ste spotrebiteľ,

2.3.3.6.  číslo DPH, ak ste platcom DPH.

2.4.  Potvrdenie o prijatí objednávky. Úspešné prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy vám potvrdíme zaslaním e-mailu na vašu e-mailovú adresu, ktorý bude obsahovať:

2.4.1.  potvrdenie o uzavretí zmluvy a jej obsahu,

2.4.2.  naše zmluvné podmienky, ktoré obsahujú povinné informácie.

V prípade neúplnej alebo nesprávnej objednávky vás vyzveme, aby ste objednávku doplnili, alebo vám oznámime, že zmluvu nemožno uzavrieť.

2.5.  Jazyk a zachovanie zmluvy. Zmluvy sa uzatvárajú v českom, slovenskom a anglickom jazyku . Uzavreté zmluvy neuchovávame, a preto k nim nie je možné získať prístup.

Uzavreté zmluvy a ich obsah

3.1.  Zmena a zrušenie zmluvy. Uzavreté zmluvy nie je možné jednostranne meniť ani rušiť; je to možné len na základe vzájomnej dohody alebo ak to ustanovuje zákon alebo zmluvné podmienky.

3.2.  Obsah kúpnej zmluvy. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy sme povinní dodať vám objednaný hmotný tovar a poskytnúť prípadné dohodnuté služby dohodnutým spôsobom a vy ste povinní tovar prevziať a zaplatiť nám celkovú cenu, ktorá sa skladá z ceny objednaného tovaru, ceny platby, ceny dodania tovaru a ceny prípadných ďalších objednaných služieb.

3.3.  Ochrana duševného vlastníctva. Ak vám na základe zmluvy dodáme tovar, ktorý je chránený právami duševného vlastníctva (najmä autorskými právami, ochrannými známkami, priemyselnými vzormi, patentmi a úžitkovými vzormi), súčasťou zmluvy nie je licencia na výkon práv duševného vlastníctva. Tovar chránený autorským právom nesmiete používať ako fyzická osoba s výnimkou vlastnej osobnej potreby a ako právnická osoba s výnimkou vlastnej internej potreby, najmä nie ste oprávnení tovar rozmnožovať, ďalej predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

3.4.  Zľavy a propagačné akcie. Ak nie je uvedené inak, jednotlivé zľavy a iné poskytnuté výhody sa pri zľavách alebo iných marketingových akciách nemôžu kombinovať.

3.5.  Darčeky a bonusy. Ak ste v rámci zmluvy dostali darčeky alebo iné bonusy, je to na základe darovacej zmluvy a my nezodpovedáme za ich vady. Existencia darovacej zmluvy je závislá od existencie hlavnej zmluvy a darovacia zmluva sa uzatvára s odkladacou podmienkou zrušenia darovacej zmluvy v prípade ukončenia hlavnej zmluvy.

3.6.  Zľavové kupóny a darčekové poukážky. Zľavové kupóny a darčekové poukážky možno uplatniť podľa dohodnutých podmienok alebo podmienok uvedených na kupóne alebo poukážke. Ak nie je dohodnuté inak, možno ich uplatniť len u nás a doba platnosti je obmedzená na jeden rok od dátumu vydania v prípade zľavových kupónov a na jeden rok od dátumu vydania v prípade darčekových poukazov.

Platobné podmienky

4.1.  Spôsoby platby. Celkovú cenu môžete zaplatiť spôsobmi, ktoré nájdete na príslušnej stránke nášho internetového obchodu.

4.2.  Čas na zaplatenie. Celkovú cenu ste povinní zaplatiť buď pred dodaním tovaru, pri prevzatí tovaru, alebo neskôr, v závislosti od dohodnutého spôsobu platby. Ak má byť celková cena zaplatená pred dodaním tovaru, ste povinní ju zaplatiť do 3 dní od uzavretia zmluvy. Ak sa má celková cena zaplatiť prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, celková cena sa zaplatí pripísaním peňažnej sumy na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.

4.3.  Platba kreditom. Ak je platba celkovej ceny dohodnutá prostredníctvom úveru alebo iného finančného produktu na základe zmluvy s poskytovateľom finančných služieb, upravujú tento pomer aj podmienky poskytovateľa finančného produktu.

4.4.  Elektronický prenos daňových dokladov. Súhlasíte s tým, že vám vystavíme a zašleme faktúru (daňový doklad) v elektronickej forme na vašu e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke..

Dodacie podmienky

5.1.  Spôsoby doručenia. Spôsoby doručenia, ktoré môžete využiť, nájdete na príslušnej stránke nášho online obchodu.

5.2.  Obmedzenia týkajúce sa dodania tovaru. Dodanie tovaru z našej strany nepodlieha žiadnym geografickým obmedzeniam.

5.3.  Nadobudnutie vlastníctva. Vlastníkom tovaru, ktorý vám dodáme, sa stávate po prevzatí tovaru, nie však skôr, ako zaplatíte celú cenu v plnej výške.

5.4.  Čas dodania. Dohodnutá lehota na dodanie začína plynúť od uzavretia zmluvy. Ak ste spotrebiteľ a dodacia lehota nie je dohodnutá, dodáme vám tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak má byť celková cena zaplatená pred dodaním tovaru, dodacia lehota začne plynúť až od zaplatenia celkovej ceny. Tovar bude dodaný na miesto určenia v rámci tejto lehoty. Ak nie ste spotrebiteľ a tovar má byť dodaný na miesto určenia dopravcom, tovar bude v tejto lehote odovzdaný dopravcovi.

5.5.  Príjem tovaru. Tovar ste povinní prevziať v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Ak má byť tovar doručený prepravcom, musíte tovar prevziať, keď je doručený na miesto určenia. Ak tovar neprevezmete, máme právo odstúpiť od zmluvy, právo na úhradu nákladov na dodanie tovaru, ak neboli uhradené pred dodaním tovaru, a právo na úhradu skladného za obdobie skladovania tovaru, ktoré sa končí prevzatím tovaru, odstúpením od zmluvy alebo naším odstúpením od zmluvy. Poplatok za uskladnenie je 10 Kč za deň, pričom celková výška poplatku za uskladnenie nesmie presiahnuť cenu uskladneného tovaru. Ak vám tovar opätovne doručíme po tom, čo ste si ho neprevzali, máme nárok na náhradu nákladov spojených s opätovným doručením.

5.6.  Kontrola totožnosti pri prevzatí tovaru. Ak bol tovar zaplatený pred dodaním, sme oprávnení podmieniť odovzdanie tovaru kontrolou totožnosti osoby, ktorá tovar preberá, na základe dokladu totožnosti.

5.7.  Poškodenie tovaru počas prepravy k spotrebiteľovi. Ak ste spotrebiteľ, riziko poškodenia tovaru prechádza na vás pri prevzatí tovaru. Ak vám bude tovar doručený poškodený, ste povinný nás o poškodení bezodkladne a prednostne informovať:

5.7.1.  e-mailom na našu e-mailovú adresu,

5.7.2.  osobne na ktoromkoľvek z našich pracovísk,

5.7.3.  telefonicky na našom telefónnom čísle.

Ak pri preberaní tovaru zistíte poškodenie zásielky, ste povinní o tom informovať nielen nás, ale aj dopravcu pri preberaní tovaru. Môžete požiadať dopravcu o rozbalenie poškodenej zásielky pred jej prevzatím a ak zistíte, že tovar bol poškodený, nie ste povinný ho od dopravcu prevziať.

5.8.  Poškodenie tovaru počas prepravy podnikateľom. Ak nie ste spotrebiteľ a tovar má byť doručený dopravcom, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na vás v okamihu odovzdania tovaru dopravcovi. Ak dôjde k poškodeniu tovaru po prechode nebezpečenstva škody, nenesieme zaň zodpovednosť a poškodenie tovaru nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť celkovú cenu a na vašu povinnosť prevziať tovar. Ak vám bude tovar doručený poškodený, musíte škodu bezodkladne uplatniť u dopravcu.

5.9.  Balenie. Ak nie je dohodnuté inak, tovar bude zabalený spôsobom vhodným na jeho uchovanie a ochranu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

6.1.  O odstúpení od zmluvy. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné uhradiť si navzájom všetko, čo si na základe zrušenej zmluvy poskytli. Odstúpením od zmluvy sa zrušuje aj darovacia zmluva, ktorá je od nej závislá. Právo na odstúpenie od zmluvy možno uplatniť za podmienok stanovených v zmluvných podmienkach alebo v prípadoch stanovených zákonom.

6.2.  Naše právo odstúpiť od zmluvy. Máme právo odstúpiť od uzavretej zmluvy kedykoľvek odo dňa uzavretia zmluvy až do okamihu, keď od nás prevezmete tovar, a to z nasledujúcich dôvodov:

6.2.1.  vyčerpanie zásob objednaného tovaru,

6.2.2.  neprevzatie tovaru,

6.2.3.  zneužitie objednávkového systému nášho online obchodu,

6.2.4.  uvedenie nesprávnych informácií pri objednávaní tovaru.,

6.2.5.  objednanie tovaru za cenu výrazne nižšiu ako je bežná cena, ak bol tovar za túto cenu ponúkaný v dôsledku chyby alebo omylu nášho internetového obchodu,

6.2.6.  iné hodné osobitnej pozornosti.

6.3.  Zákonné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa

6.3.1.  prijatie tovaru,

6.3.2.  prevzatie posledného kusu tovaru, ak si v rámci jednej objednávky objednáte viacero kusov tovaru, ktoré sa dodávajú samostatne,

6.3.3.  prijatie poslednej položky alebo časti dodávky tovaru pozostávajúcej z viacerých položiek alebo častí,

6.3.4.  prijatie prvej dodávky tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia,

6.3.5.  uzavretie zmluvy, ak ide o inú zmluvu.

6.4.  Nemožnosť odstúpiť od zmluvy. Nemáte právo odstúpiť od zmluvy:

6.4.1.  dodať tovar, ktorý bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobený vašim potrebám,

6.4.2.  o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste obal porušili,

6.4.3.  dodanie tovaru podliehajúceho skaze alebo krátkodobej spotrebe, ako aj tovaru, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmieša s iným tovarom,

6.4.4.  za poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté v plnom rozsahu,

6.4.5.  iné, ak tak ustanovuje zákon.

6.5.  Spôsob odstúpenie. Ak máte právo na odstúpenie od zmluvy a chcete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť jednostranným právnym úkonom, ktorý nám doručíte, najlepšie

6.5.1.  vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je pripojený k obchodným podmienkam, a jeho zaslaním

6.5.1.1.  poštou na adresu ktoréhokoľvek nášho pracoviska,

6.5.1.2.  e-mailom na našu e-mailovú adresu;

6.5.2.  osobne na ktoromkoľvek z našich pracovísk.

6.6.  Zachovanie časového limitu. Ak ste spotrebiteľ, na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak nám odstúpenie od zmluvy odošlete v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.7.  Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od zmluvy, ste povinní nám tovar vrátiť na vlastné náklady, najlepšie súčasne s odstúpením od zmluvy, a to do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, najlepšie

6.7.1.  zaslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,

6.7.2.  osobne na ktoromkoľvek z našich pracovísk.

Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, nezašpinený, nenosený a bez známok používania, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, najlepšie v pôvodnom obale. Musíte nám tiež vrátiť všetky darčeky a bonusy, ktoré ste dostali na základe zrušenej zmluvy.

6.8.  Vrátenie peňazí po odstúpení od zmluvy. Ak ako spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám zaplatené peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako nám tovar vrátite alebo preukážete, že nám bol tovar odoslaný. Zaplatené náklady na doručenie vám vrátime len vo výške najlacnejšieho porovnateľného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame. Ak sa hodnota vráteného tovaru zníži v dôsledku iného zaobchádzania s ním, ako je zaobchádzanie potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, vrátenie peňazí sa zníži o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Finančné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás dostali, alebo iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, za predpokladu, že vám nevzniknú dodatočné náklady.

Reklamácie vád tovaru zo strany spotrebiteľa

7.1.  Rozsah pôsobnosti. Táto časť zmluvných podmienok sa na vás vzťahuje len v prípade, že ste spotrebiteľ, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

7.2.  Obdobie na podávanie sťažností. Vady, ktoré sa objavia na tovare, môžete u nás reklamovať do 2 rokov, v prípade použitého tovaru do 1 roka od prevzatia tovaru.

7.3.  Naša zodpovednosť za vady tovaru. Zodpovedáme za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Zodpovedáme najmä za to, že tovar

7.3.1.  zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,

7.3.2.  je vhodná na účel, na ktorý ju požadujete, ak sme s tým súhlasili,

7.3.3.  sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

7.4.  Okrem dohodnutých vlastností sme zodpovední aj za to, že tovar spĺňa nasledujúce požiadavky; to neplatí, ak sme vás pred uzavretím zmluvy upozornili, že niektoré vlastnosti tovaru sa líšia, a vy ste s tým súhlasili:

7.4.1.  vhodné na účel, na ktorý sa tovar bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v danom odvetví, ak neexistujú technické normy,

7.4.2.  množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti zodpovedá obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia nás alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,

7.4.3.  sa dodáva spolu s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších návodov na použitie, ktoré môžete odôvodnene očakávať, a

7.4.4.  zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú sme vám poskytli pred uzavretím zmluvy.

7.5.  Obmedzenie zodpovednosti. Nenesieme voči vám zodpovednosť

7.5.1.  za opotrebenie tovaru zodpovedajúce úrovni jeho predchádzajúceho používania,

7.5.2.  v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí,

7.5.3.  v prípade tovaru podliehajúceho skaze s vyznačeným dátumom spotreby a tovaru podliehajúceho skaze s vyznačenou dobou trvanlivosti, na nepoužiteľnosť tovaru po uplynutí vyznačenej doby,

7.5.4.  ak ste závadu spôsobili vy.

7.6.  Lehota na uplatnenie práva. Ste povinný čo najskôr skontrolovať tovar, aby ste zistili jeho vlastnosti a množstvo. Svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, čo ste mohli vady zistiť, v lehote na uplatnenie reklamácie.

7.7.  Právo na odstránenie vady. Ak má tovar vady, máte právo na bezplatné odstránenie vady, a to podľa vlastného výberu buď dodaním nového tovaru bez vady, alebo opravou tovaru. Právo na výber spôsobu odstránenia vady nemáte, ak by vami zvolený spôsob bol nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom.

7.8.  Právo na primeranú zľavu a odstúpenie od zmluvy. Ak odmietneme alebo neodstránime vadu, alebo sa vada opakuje, alebo je vada podstatným porušením zmluvy, alebo je z nášho vyhlásenia alebo okolností zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre vás, môžete požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy. Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte, ak je vada nepodstatná.

7.9.  Spôsob uplatnenia nároku. V prípade, že chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, je najlepším spôsobom:

7.9.1.  zaslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,

7.9.2.  osobne na ktoromkoľvek z našich pracovísk,

7.9.3.  ak je v záručnom liste alebo inom doklade na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady u tejto osoby.

7.10.  Požiadavky na reklamáciu. Tovar nám musí byť odovzdaný v stave, ktorý nám umožní posúdiť oprávnenosť reklamácie, najmä tovar nesmie byť odovzdaný neprimerane znečistený. Pri uplatnení reklamácie musíte:

7.10.1.  preukázať, že tovar bol zakúpený u nás,

7.10.2.  uveďte, na akú závadu sa sťažujete a ako chcete, aby sa sťažnosť vybavila. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné bez nášho súhlasu dodatočne zmeniť.

7.11.  Vybavovanie sťažností. Vaša reklamácia bude vybavená v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie. O vybavení reklamácie budete v tejto lehote informovaní a tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, akým nám bol odovzdaný pri uplatnení reklamácie. Ak reklamácia nebude vybavená včas, máte právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. Ak bude vaša reklamácia uznaná, lehota na uplatnenie reklamácie sa predĺži o čas, ktorý nám trvalo vybavenie vašej reklamácie.

7.12.  Náhrada nákladov na poistné plnenie. V prípade reklamácie máte nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré účelne vynaložili pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady tovaru. V prípade zamietnutia reklamácie máme nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré nám vznikli pri vrátení tovaru.

7.13.  Potvrdenie pohľadávky. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.14.  Záruka najvyššej kvality. Okrem vašich zákonných práv vám môže byť poskytnutá dodatočná záruka na kvalitu tovaru. Tá vyplýva z vyhlásenia poskytovateľa záruky, ktoré môže byť urobené aj formou reklamy, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv v súvislosti s vadným plnením, ak tovar nemá vlastnosti uvedené v záručnom vyhlásení. Práva vyplývajúce z nadštandardnej záruky za akosť a podmienky jej uplatnenia upravuje vyhlásenie poskytovateľa záruky. Ak poskytovateľ záruky zaručuje, že si tovar zachová svoje funkcie a vlastnosti pri bežnom používaní po určitú dobu, alebo ak je na obale tovaru uvedená záručná doba alebo doba použiteľnosti tovaru, potom máte voči poskytovateľovi záruky právo minimálne na dodanie nového tovaru bez vád alebo na jeho opravu.

Reklamácie vád tovaru zo strany podnikateľa

8.1.  Rozsah pôsobnosti. Táto časť zmluvných podmienok sa na vás vzťahuje len v prípade, že nie ste spotrebiteľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady tovaru.

8.2.  Naša zodpovednosť za vady tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak kvalita a vyhotovenie nie sú dohodnuté, dodáme vám tovar v kvalite a vyhotovení zodpovedajúcom účelu uvedenému v zmluve; inak na obvyklý účel. Ak je množstvo uvedené len približne, určíme presné množstvo. Ak má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na vás vady, nesieme za ne zodpovednosť. To neplatí, ak ide o vadu, ktorú možno pri bežnej starostlivosti zistiť v čase uzavretia zmluvy.

8.3.  Obmedzenie zodpovednosti. Nenesieme voči vám zodpovednosť

8.3.1.  za tovar predaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

8.3.2.  pre opotrebenie spôsobené bežným používaním,

8.3.3.  v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí,

8.3.4.  za vady tovaru, ak to vyplýva z jeho povahy, najmä v prípade tovaru podliehajúceho skaze a tovaru dlhodobej spotreby,

8.3.5.  za vady tovaru, ak ste o nich vedeli pred prevzatím tovaru,

8.3.6.  za vady tovaru, ak ste ich spôsobili.

8.4.  Lehota na uplatnenie práva. Ste povinní čo najskôr skontrolovať tovar, aby ste zistili jeho vlastnosti a množstvo. Svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, ako ste mohli vady zistiť. Najneskôr je možné toto právo uplatniť do 6 mesiacov alebo v prípade skrytej vady do 2 rokov odo dňa, keď sme vám tovar doručili. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady tovaru zanikne a nebude vám priznané.

8.5.  Vaše práva v prípade podstatného porušenia zmluvy. Ak chyba predstavuje podstatné porušenie zmluvy, máte právo na:

8.5.1.  odstrániť vadu dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

8.5.2.  odstrániť vadu opravou tovaru,

8.5.3.  primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

8.5.4.  odstúpiť od zmluvy.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje dodanie tovaru s vadou, o ktorej sme museli v čase uzavretia zmluvy vedieť, že ak by ste ju predvídali, zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie zmluvy považuje za nepodstatné. Ak nás o zvolenom práve neinformujete, máte rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

8.6.  Vaše práva v prípade nepodstatného porušenia zmluvy. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, máte právo na:

8.6.1.  na odstránenie chyby,

8.6.2.  primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak nás o svojom zvolenom práve neinformujete, môžeme vadu odstrániť opravou tovaru, dodaním nového tovaru alebo dodaním toho, čo sme nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.

8.7.  Nemožnosť požiadať o odstúpenie od zmluvy a dodanie nového tovaru. Ak nemôžete vrátiť tovar v stave, v akom ste ho dostali, nemôžete odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru. To neplatí,

8.7.1.  ak je zmena stavu výsledkom kontroly na účely zistenia vady tovaru,

8.7.2.  ak ste tovar používali pred zistením závady,

8.7.3.  ak ste svojím konaním alebo opomenutím nezapríčinili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave, alebo

8.7.4.  ak ste tovar predali pred zistením vady, ak ste ho spotrebovali alebo ak ste ho v priebehu bežného používania zmenili; ak sa tak stalo len čiastočne, musíte nám vrátiť to, čo ešte môžete vrátiť, a nahradiť nám zvyšok v rozsahu, v akom ste mali z používania tovaru prospech.

8.8.  Spôsob uplatnenia nároku. Ak chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, môžete tak urobiť:

8.8.1.  zaslaním tovaru na adresu ktorejkoľvek našej prevádzky,

8.8.2.  osobne na ktoromkoľvek z našich pracovísk,

8.8.3.  ak je v záručnom liste alebo inom doklade na obale tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady u tejto osoby.

8.9.  Požiadavky na reklamáciu. Tovar nám musí byť odovzdaný v stave, ktorý nám umožní posúdiť oprávnenosť reklamácie, najmä tovar nesmie byť odovzdaný neprimerane znečistený. Pri uplatnení reklamácie musíte:

8.9.1.  preukázať, že tovar bol zakúpený u nás,

8.9.2.  uveďte, na akú závadu sa sťažujete a ako chcete, aby sa sťažnosť vybavila. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné bez nášho súhlasu dodatočne zmeniť.

8.10.  Vybavovanie sťažností. Vaša sťažnosť bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, akým nám bol odovzdaný pri uplatnení reklamácie. Ak bude vaša reklamácia uznaná, lehota na uplatnenie vašich práv zo zodpovednosti za vady sa predĺži o čas, ktorý nám trvalo vybavenie vašej reklamácie.

8.11.  Náhrada nákladov na poistné plnenie. V prípade, že vaša reklamácia bude uznaná, máte nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré boli účelne vynaložené pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady tovaru. V prípade zamietnutia reklamácie máme nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré nám vznikli v súvislosti s vrátením vášho tovaru.

8.12.  Záruka najvyššej kvality. Okrem vašich zákonných práv vám môže byť poskytnutá dodatočná záruka na kvalitu tovaru. Tá vyplýva z vyhlásenia poskytovateľa záruky, ktoré môže byť urobené aj formou reklamy, že vás uspokojí nad rámec vašich zákonných práv v súvislosti s vadným plnením, ak tovar nemá vlastnosti uvedené v záručnom vyhlásení. Práva vyplývajúce z nadštandardnej záruky za akosť a podmienky jej uplatnenia upravuje vyhlásenie poskytovateľa záruky. Ak poskytovateľ záruky zaručuje, že si tovar zachová svoje funkcie a vlastnosti pri bežnom používaní po určitú dobu, alebo ak je na obale tovaru uvedená záručná doba alebo doba použiteľnosti tovaru, potom máte voči poskytovateľovi záruky právo minimálne na dodanie nového tovaru bez vád alebo na jeho opravu.


Prílohy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:
ROK corp s.r.o.,
se sídlem Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka,
IČO 14235251,
DIČ CZ14235251

Týmto oznamujem (*), že týmto odstupujem (*) od zmluvy o kúpe tohto tovaru:Číslo objednávky (nepovinné, pre rýchlejšie spracovanie):Dátum objednávky (*)/dátum prijatia (*):Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov):Adresa spotrebiteľa(ov):Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme):Dátum:(*) Nehodiace sa prečiarknite.