Zásady spracovania osobných údajov

Základné informácie

1.1.  
Obsah dokumentu. Tieto zásady spracúvania osobných údajov opisujú, ako spracúvame osobné údaje návštevníkov, zákazníkov internetového obchodu a iných osôb. Dozviete sa najmä, aké osobné údaje spracúvame, prečo a na akom základe tak robíme, komu ich odovzdávame a aké máte v súvislosti so spracúvaním práva. Všetky spracovania osobných údajov sa vykonávajú v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov 2016/679, všeobecne označovaným ako GDPR.
1.2. Naše postavenie. Všetky popísané činnosti spracovania osobných údajov vykonáva v postavení prevádzkovateľa spoločnosť ROK corp s.r.o., so sídlom Lipůvka č. 350, 679 22 Lipůvka, IČO 14235251, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 127314, DIČ CZ14235251 (pre väčšiu prehľadnosť ďalej len "my"). To znamená, že my určujeme účely, na ktoré zhromažďujeme vaše osobné údaje, ako je uvedené nižšie, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za jeho riadne vykonanie.
1.3.  Rozsah spracúvania osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú:
1.3.1.  
identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko alebo identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo v prípade podnikateľov),
1.3.2. kontaktné údaje (najmä adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo),
1.3.3. údaje o objednávke a transakcii (najmä objednaný tovar a služby, zvolený spôsob platby a dopravy a ďalšie informácie súvisiace s objednávkou),
1.3.4. komunikačné údaje (najmä obsah a iné údaje súvisiace s komunikáciou medzi nami a vami),
1.3.5. registračné a nastavovacie údaje (najmä údaje spojené s vaším používateľským účtom, ak sa u nás zaregistrujete, a údaje o nastaveniach našich služieb),
1.3.6. údaje o používaní našej webovej stránky (najmä IP adresa, údaje o vašom zariadení, údaje zhromaždené pomocou súborov cookie alebo údaje o tom, čo robíte na našej webovej stránke).

Prečo a ako spracúvame vaše osobné údaje?

2.1.  
Funkcia webovej stránky. Ak navštívite našu webovú stránku, spracúvame vaše osobné údaje na zabezpečenie jej správneho fungovania na základe nášho oprávneného záujmu poskytovať naše služby prostredníctvom internetu.
2.2. Užívateľský účet. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy pri vedení používateľských účtov v našom online obchode.
2.3. Zlepšovanie a rozvoj našich služieb Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík a záznamov na hodnotenie a rozvoj našich služieb na základe nášho oprávneného záujmu monitorovať návštevnosť webových stránok a rozvíjať a optimalizovať naše služby.
2.4. Zisťovanie vašej spokojnosti. S cieľom zistiť vašu spokojnosť s našimi službami spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu získať vašu spätnú väzbu. Robíme to aj v rámci nášho programu Overené zákazníkmi prostredníctvom e-mailových dotazníkov, ktoré vám zasielame pri každom nákupe u nás, ak súhlasíte s ich prijímaním. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýzu postavenia na trhu odovzdávame informácie o tovare, ktorý ste si zakúpili, a vašu e-mailovú adresu prevádzkovateľovi programu. Vaše osobné údaje pritom neposkytujeme žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailovej správe s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.
2.5. Ochrana právnych nárokov a interná kontrola Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov s cieľom chrániť právne nároky a naše interné záznamy a kontroly.
2.6. Zasielanie obchodných oznámení zákazníkom. Ak od vás dostaneme elektronické kontaktné údaje v súvislosti s objednávkou alebo našimi službami, môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na účely ďalšieho ponúkania nášho tovaru a služieb prostredníctvom obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu o našu propagáciu, pokiaľ ste neodmietli zasielanie takýchto oznámení.
2.7. Zasielanie obchodných oznámení na základe súhlasu Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu na účely zasielania obchodných oznámení.
2.8. Internetová reklama. Osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu o propagáciu, aby sme vám mohli na našej webovej lokalite a webových lokalitách tretích strán zobrazovať personalizované reklamy.
2.9. Vykonávanie našich zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely a na základe plnenia našich zákonných povinností súvisiacich najmä s poskytovaním informácií orgánom verejnej moci.
2.10. Vykonávanie a uzatváranie zmlúv. Vaše osobné údaje spracúvame na základe a na účely plnenia našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi nami a vami a na účely uzatvorenia týchto zmlúv. Na tento účel môžeme spracúvať aj osobné údaje adresátov a prípadných ďalších príjemcov tovaru a iných služieb.
2.11. Zákaznícka podpora. Aby sme mohli vybaviť vaše požiadavky týkajúce sa objednávok, spracúvame vaše osobné údaje na základe povinnosti plniť zmluvy uzatvorené medzi nami a vami a na účely uzatvorenia týchto zmlúv. Na vybavovanie prípadných iných požiadaviek spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu poskytovať naše služby a zabezpečiť primeranú podporu.
2.12. Čas uloženia. Osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie stanovených účelov spracovania osobných údajov. Po uplynutí účelu spracovania osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Osobné údaje spravidla uchovávame počas trvania premlčacej lehoty (zvyčajne 3 roky) a jeden rok po uplynutí premlčacej lehoty vzhľadom na prípadné nároky uplatnené po uplynutí premlčacej lehoty. Okrem toho platia nasledujúce osobitné lehoty uchovávania:
2.12.1.  
Údaje spojené s používateľským účtom uchovávame počas celej doby trvania účtu, až kým sa nevymažú.
2.12.2. V prípade súdnych a iných konaní spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu počas trvania takéhoto konania a po zvyšok premlčacej lehoty po ukončení takéhoto konania.
2.12.3. Na účely zasielania obchodných oznámení zákazníkom spracúvame vaše osobné údaje dovtedy, kým neodmietnete zasielanie obchodných oznámení.
2.12.4. Aby sme vám mohli zasielať obchodné oznámenia na základe vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje, kým neodvoláte svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
2.12.5. Na účely plnenia zákonných povinností spracúvame osobné údaje počas obdobia potrebného na splnenie týchto povinností.

Komu jsou osobní údaje předávány?

3.1.  Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Těmi jsou zejména:
3.1.1.  poskytovatelé IT služeb a další dodavatelé technologií,
3.1.2.  provozovatelé analytických a marketingových nástrojů,
3.1.3.  poskytovatelé komunikačních nástrojů,
3.1.4.  provozovatelé programů pro zjišťování spokojenosti zákazníků
 1. Poskytovateľ služby Heureka, ktorú prevádzkuje spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
 2. Poskytovateľ služby Zboží, ktorú prevádzkuje spoločnosť Seznam a.s., so sídlom Radlická 3294/10, Praha, 150 00,
 3. Recenzie v službe Google 
3.2.  Právnici. Svoje osobné údaje môžete poskytnúť iným subjektom ako prevádzkovateľom:
3.2.1.   našich dodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, najmä dopravcov a prevádzkovateľov platobných systémov,
3.2.2.   prevádzkovatelia reklamných systémov a sociálnych sietí.

Poskytovatelia hostingových a serverových služieb

  • Poskytovateľ služby Upgates, ktorú prevádzkuje EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina;
  • Forpsi.com – hosting webu INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2, 384 03, KTIŠ, Czech Republic

  Analytické nástroje

  • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
   Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • ECOmail - ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2,

  Marketing a podpora zákazníkov

  • ManyChat – komunikace přes FB messenger
   ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.
  • Facebook pixel
   Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
  • Sklik, Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Prha 5, IČ: 26168685
  3.3.  Prenos mimo EÚ V niektorých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to buď na základe rozhodnutia o primeranosti podľa článku 45 GDPR, primeraných záruk podľa článku 46 GDPR alebo výnimky podľa článku 49 GDPR.

  Vaše práva

  4.1.  Práva subjektu osobních údajů. Pokiaľ ide o vaše osobné údaje máte právo:
  4.1.1.  žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, takže pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili,
  4.1.2.  požiadať o potvrdenie, či dochádza k spracúvaniu, a ak áno, o informácie týkajúce sa tohto spracúvania v rozsahu stanovenom v článku 15 GDPR, ako aj o kópiu spracúvaných údajov (za ďalšie kópie sme oprávnení účtovať poplatok na pokrytie potrebných nákladov),
  4.1.3.  v niektorých prípadoch máte právo na vymazanie svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme bez zbytočného odkladu, ak ich už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali, alebo ak využijete svoje právo namietať proti spracúvaniu a my zistíme, že už nemáme také oprávnené záujmy, ktoré by takéto spracúvanie odôvodňovali, alebo ak sa ukáže, že spracúvanie osobných údajov z našej strany už nie je v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Toto právo však neplatí, ak je spracúvanie vašich osobných údajov naďalej nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti, na účely archivácie, na vedecký alebo historický výskum alebo na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  4.1.4.  uplatniť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám v určitých prípadoch umožňuje požiadať, aby vaše osobné údaje boli označené a neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale na obmedzený čas. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť v prípade, že spochybníte správnosť osobných údajov predtým, ako sa dohodneme, ktoré údaje sú správne, alebo v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo musíme spracúvať), ale vy by ste pred ich vymazaním uprednostnili len obmedzenie spracúvania týchto údajov (napr. ak očakávate, že by ste nám takéto údaje v budúcnosti aj tak poskytli), alebo osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo namietate proti spracúvaniu a my sme povinní obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov na obdobie, počas ktorého skúmame, či je vaša námietka oprávnená.
  4.1.5.  požiadať o prenos osobných údajov v prípadoch spracovania na základe vášho súhlasu alebo zmluvy,
  4.1.6.  namietať proti spracovaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nebudeme mať presvedčivé oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie. Ak vznesieme námietku proti marketingovým činnostiam, tieto činnosti v každom prípade ukončíme,
  4.1.7.  kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov na iné účely, pokiaľ nejde o spracovanie na účely plnenia našich zmluvných povinností, na účely plnenia našich zákonných povinností alebo na iné účely vyplývajúce z našich oprávnených záujmov.
  4.2.  Spôsob uplatnenia vašich práv. Svoje práva môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  4.2.1.  e-mailom na info@senteso.sk.
  4.3.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že nadobudnete presvedčenie, že sme spracovaním vašich osobných údajov porušili GDPR, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz).Súbory uložené vo vašom zariadení na neskorší prístup (dočasné súbory). Naša webová stránka môže používať technológiu cookies (a prípadne aj iné technológie na podobnom princípe, ako napríklad Web Storage). To znamená, že na vyhradenom mieste v pamäti vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory, ktoré nám umožňujú poskytovať vám službu a ďalej ju zlepšovať. Pre zjednodušenie budeme všetky tieto technológie označovať ako "súbory cookie".

  Cookies

  5.1.  Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Web Storage). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Pro zjednodušení budeme všechny tyto technologie dále označovat jen jako „cookies“.
  5.2.  Súbory cookie potrebné na poskytovanie služby Niektoré súbory cookie sú technologicky nevyhnutné na poskytovanie služby. To znamená, že ich ukladaniu sa nemožno vyhnúť pri zachovaní funkčnosti služby. Ide najmä o súbory cookie na:
  5.2.1.  ukladanie vašich rozhodnutí v súvislosti s vašou objednávkou,
  5.2.2.  uloženie nastavení lokality,
  5.2.3.  zaistenie bezpečnosti IT.
  5.3.  Ďalšie typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie používame, aby sme vám mohli poskytovať kvalitnejšie a personalizovanejšie služby. V rámci toho môžeme do vášho zariadenia umiestniť súbory cookie:
  5.3.1.  na zabezpečenie analýzy návštevnosti a používania webových stránok vrátane súborov cookie tretích strán,
  5.3.2.  na reklamné účely na zobrazovanie prispôsobenej reklamy na našich a iných webových stránkach vrátane súborov cookie tretích strán,
  5.3.3.  prepojenie na sociálne siete vrátane súborov cookie tretích strán,
  5.4.  Nastavenie ukladania súborov cookie. V rámci príslušných možností vášho zariadenia môžete vykonať nastavenia používania súborov cookie na našej webovej lokalite, napríklad zablokovaním súborov cookie, ak nesúhlasíte s ich používaním na našej webovej lokalite. Ak použijete túto možnosť, beriete na vedomie, že niektoré časti služby nemusia fungovať správne.